Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

16 Ιουνη 1943.Οι κύπριοι κομμουνιστές στα όπλα ενάντια στον χιτλεροφασισμό

(Τότε που το ΚΚΚ ήταν ακόμα ζωντανό και το ΑΚΕΛ πραγματικά αριστερό)..

Σαν σήμερα πριν από 68 χρόνια το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ (Ακόμα τότε υπήρχε και δρούσε παράλληλα με το ΑΚΕΛ το ΚΚΚ), πήρε την απόφαση να καλέσει τα μέλη του να φορέσουν το χακί και να πολεμήσουν ενάντια στον χιτλεροφασισμό.

Στις 16 Ιουνίου 1943, δόθηκε στη δημοσιότητα η ανακοίνωση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, η οποία αναφέρει:

«Σήμερον συνήλθεν εις έκτακτον συνεδρίασιν η Κεντρική Επτιροπή του ΑΚΕΛ με κύριον θέμαν: Την ενεργοτέραν συμμετοχήν του Κόμματος εις την πολεμικήν προσπάθειαν. Η Κ.Ε. κατέληξεν ομοφώνως εις τας ακολούθους αποφάσεις:

1. Να γίνει έκκλησις προς όλα τα μέλη του Κόμματος δι’ εθελοντικήν κατάταξιν εις τας ενόπλους δυνάμεις προς ενίσχυσιν του αγώνος δι’ απελευθέρωσιν της Ελλάδος από την χιτλερικήν τυρρανίαν, απελευθέρωσιν των υποδούλων χωρών και εξασφάλισιν του εθνικού πολιτικού και κοινωνικού μέλλοντος της Νήσου.

2. Το ζήτημα να τεθεί εις τας κομματικάς ομάδας, εις τας συνελέυσεις των κομματικών τομέων, εις τας επαρχιακάς συνδιασκέψεις και τέλος εις την παγκύπριον συνδιάσκεψιν, η οποία θα συγκροτηθεί εις Λεμεσόν, την 27ην Ιουνίου 1943, όπου και θα εγκριθεί ο πλήρης κατάλογος των εθελοντών του “Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού”.

3. Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Κ.Ε. - 17 τον αριθμόν – προσεφέρθησαν και επέμενον όπως επιτραπεί εις αυτά να καταλάβουν την θέσην εις τας τιμιτικάς γραμμάς των ενόπλων συμμαχικών δυνάμεων

Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης εκάστης κεχωρισμένης προτάσεως, απεφασίσθη όπως α) ορισμένα μέλη της Κ.Ε. υποχρεωθούν να παραμείνουν εις τας θέσεις των προς την συνέχισιν της κομματικής εργασίας και β) να επιτραπεί εις τα ακόλουθα μέλη της Κ.Ε. να εγγραφούν εις το Κυπριακόν Σύνταγμα: 1. Κώστας Παρτασίδης, 2. Ανδρέας Φάντης, 3. Μάρκος Μαρκουλλής, 4. Μίνως Περδίος, 5. Γεώργιος Λέρνης, 6. Χρίστος Σαββίδης, 7. Πρόδρομος Παπαβασιλείου, 8. Γεώργιος Λεβέντης, 9. Κώστας Σιακαλλής, 10. Βάσος Βασιλείου, 11. Χρίστος Κατσιαούνης.»

Η ανταπόκριση υπήρξε ενθουσιώδης και μαζική. Οι περισσότεροι, κυρίως νέοι, δήλωσαν πρόθυμοι να καταταγούν στο στρατό. Με βαριά καρδιά έμειναν πίσω ορισμένοι σύντροφοι λόγω κάποιων ιδιαίτερων προσωπικών, οικογενειακών και κομματικών υποχρεώσεων Στις 27 του Ιούνη πραγματοποιήθηκε παγκύπρια συνδιάσκεψη η οποία σε μια πανηγυρική, αντιφασιστική ατμόσφαιρα ενέκρινε τους περίπου χίλιους εθελοντές του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ. Την ίδια μέρα όλοι μαζί, με επικεφαλής τα 11 μέλη της Κ.Ε. βάδισαν στο στρατόπεδο των Πολεμιδιών όπου τελικά έγιναν δεκτοί για να καταταχθούν γύρω στους 800 Κομμουνιστές.

Η ανεξάρτητη εφημερίδα «Χρόνος» που εκδιδόταν στη Λεμεσό, παρουσιάζοντας την απόφαση στις 19.6.1943, τη χαρακτήρισε ως «μια γενναία απόφαση». Σε κατοπινή έκδοσή της, αφού επεξηγούσε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση συμφώνησε όπως τη Δευτέρα, 28 του Ιούνη, επιτραπεί στα καταστήματα και στη Δημοτική Αγορά Λεμεσού να παραμείνουν κλειστά για να διευκολυνθούν οι κάτοικοι να παρευρεθούν στην αποχαιρετιστήρια συγκέντρωση των εθελοντών, έγραψε, κάτω από τον τίτλο: «Το ΑΚΕΛ και η πολεμική προσπάθεια», τα ακόλουθα:

«Το ανακοινωθέν του ΑΚΕΛ της 16ης Ιουνίου, διά του οποίου εκαλούντο τα μέλη του κόμματος όπως εθελοντικώς προσφέρωσι τας υπηρεσίας των εις το Κυπριακό Σύνταγμα, καθ' α πληροφορούμεθα, έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής εκ μέρους όλων των μελών και αθρόαι δηλώσεις υπεβλήθησαν εξ' όλων των μερών της νήσου». υπεβλήθησαν εξ' όλων των μερών της νήσου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: