Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Στο 11,1% το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο στο α' τρίμηνο του 2012


Στο 11,1% του εργατικού δυναμικού (48.166 άτομα) ανερχόταν το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 12,2% ή 27.892 άτομα ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό ήταν 9,8% ή 20.275.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των ανέργων ήταν 38.785 άτομα ή 8,9% (άνδρες 9,8% και γυναίκες 8,0%) και το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2011 ήταν 7,5% ή 32.336 άτομα (άνδρες 7,4% και γυναίκες 7,6%).

Το πρώτο τρίμηνο του 2012, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις 386,1 χιλιάδες άτομα (άνδρες 200,5 χιλιάδες και γυναίκες 185,6 χιλιάδες) και ο αριθμός των ανέργων στις 48,2 χιλιάδες άτομα (άνδρες 27,9 χιλιάδες και γυναίκες 20,3 χιλιάδες).

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν στο 70,3% το πρώτο τρίμηνο του 2012 (άνδρες 75,6% και γυναίκες 65,5%) σημειώνοντας μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2011, 72,1% (άνδρες 77,5% και γυναίκες 67,2%) καθώς επίσης και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, 74,3% (άνδρες 80,6% και γυναίκες 68,5%).

Ανάλυση των ανέργων κατά ηλικία δείχνει, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ότι το ποσοστό ανεργίας είναι ψηλότερο για τους νέους 15-24 ετών όπου έφθανε στο 26,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 28,0% και γυναίκες 25,1%). Το 4ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ήταν 26,0% (άνδρες 26,5% και γυναίκες 25,5%) ενώ το 1ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ήταν 20,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 22,0% και γυναίκες 19,4%).

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 53,2% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 22,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 24,5% έψαχνε για εργασία για ένα χρόνο και άνω. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4o τρίμηνο του 2011 ήταν (53,7%, 21,7%, 24,6%) ενώ για το 1ο τρίμηνο του 2011 ήταν (70,2%, 12,6% και 17,2%).

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων το συγκέντρωναν οι υπηρεσίες με 76,3%, ενώ η βιομηχανία ακολουθούσε με 20,7% και τέλος η γεωργία με μόνο 3,0%. Το 4ο τρίμηνο του 2011 απασχολούνταν στις υπηρεσίες 75,9%, στη βιομηχανία 20,8% και στη γεωργία 3,3%. Το 1ο τρίμηνο του 2011 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: υπηρεσίες 74,8%, βιομηχανία 21,0% και γεωργία 4,2%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,0% της συνολικής απασχόλησης ή 42.405 άτομα (άνδρες 8,3% και γυναίκες 13,9%). Το 4ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ήταν 10,3% (άνδρες 7,7% και γυναίκες 13,2%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2011 ήταν 10,8% (άνδρες 8,0% και γυναίκες 13,9%).

Από τους απασχολούμενους το 82,7% ή 319.173 ήταν υπάλληλοι (μισθωτοί), από τους οποίους το 13,4% είχε προσωρινή εργασία. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2011 ήταν 82,6% (με προσωρινή εργασία 14,4%). Το 1ο τρίμηνο του 2011 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 81,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,4% είχε προσωρινή εργασία.

Ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας τη βδομάδα στην κύρια εργασία για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,1 ώρες (άνδρες 41,6 και γυναίκες 40,6 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,3 ώρες (άνδρες 20,5 και γυναίκες 20,2 ώρες).

Το 4ο τρίμηνο του 2011 οι αντίστοιχες ώρες για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,1 ώρες (άνδρες 41,7 και γυναίκες 40,4 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,3 ώρες (άνδρες 20,3 και γυναίκες 20,3 ώρες).

Το 1ο τρίμηνο του 2011 ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,0 ώρες (άνδρες 41,6 και γυναίκες 40,3 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,3 ώρες (άνδρες 19,9 και γυναίκες 20,5 ώρες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: